logo

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије установа образовања и васпитања  неће радити од понедељка 16.03.2020.године,ванредни ученици се обавештавају да ће априлски испитни рок бити одложен до даљњег (до стицања услова-укидања ванредног стања).

Обавештење ће бити истакнуто на огласној табли школе  и интернет страници школе. 

 

 

У Панчеву                                                                                           Директор школе                             

17.3.2020.                                                                                                        Горан Бимбашић                                        

                                                                                                                                                                             

                                                                                                             ___________________________

 

 

 

Obustava 2019

Poziv za javnu nabavku 2019

Finansijski plan za 2019

Izmenjen plan nabavki 28.11.2018.

PlanNabavki.pdf

JavneNabavke2019.pdf

Измена плана јавних набавки за 2019.годину бр. I.

Измена плана јавних набавки за 2019.годину

Преглед набавки за 2020. годину (на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама)

План јавних набавки за 2020. годину

 

 

Пољопривредна школа“ Јосиф Панчић „Панчево

Новосељански пут бр.31

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

Врста  поступка:

ЈАВНА  НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА  ОПРЕМЕ  ЗА  ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке:

Набавка   добра

 

 

 

 

НАБАВКА   ОПРЕМЕ  ЗА   ОБРАЗОВАЊЕ

ПВЦ  ФОЛИЈА  СА   ТРОГОДИШЊОМ  ГАРАНЦИЈОМ

 

 

Дел.бр. ЈНМВ- Д-9/2018/В

 

 

 Редни број набавке:

1.1. 9/2018/В

 

 

 

 

Број : 866

Датум:    10.10.2018. године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Октобар       2018. године

 

 

 

 

 

 


 

 

На основу  члана 39 Закона о јавним набавкама, те на основу  члана 68 Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015) , те  на основу члана 55 Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015)), те на основу члана  57 Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015))  ,те на основу члана  60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015) и  на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015)) у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.86/2015), Одлуке  о покретању  поступка јавне  набавке, дел.бр. 860 од  09.10.2018.године  и  Решења о образовању Комисије за јавну набавку дел. бр.  861 од 09.10.2018.године, припремљена је

 

                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                              

За  јавну набавку мале вредности - Добара -  Набавка  опреме  за   образовање

ЈНМВ- Д- 9/2018/В

Садржај  конкурсне  документације:

 

1.

Општи подаци о јавној набавци

2

2.

Подаци о предмету набавке

3

3.

Позив за подношење понуде

5 и 6

4.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

5.

Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова

11

6.

Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...)

12

7.

Обрасци

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ОПШТИ  ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

 

 

 

Назив и адреса наручиоца

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31

 

 

Интернет страница наручиоца

 

 

www.jpancic.edu.rs

 

Врста поступка

 

 

Јавна  набавка  мале  вредности  

 

 

 

Предмет јавне набавке

 

 

 

 

Добра – Набавка  опреме  за   образовање

 

ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом

 ознака  из  Општег  речника  набавки  Фолија  :44174000.

 

 

 

Циљ поступка

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

 

Контакт

Растовић Милена, дипл.правник  тел: 013/219-0023

факс: 013-370-240            

 

 

2. НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ,

 

3.1   Понуда се припрема и  подноси  у складу са Законом  о јавним набавкама (Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015, 68/2015)), позивом за подношење понуде и  конкурсном   документацијом.

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које  сваки  понуђач  треба  да  испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

Понуда  понуђача   мора  обухватити  целокупну  набавку.

 

3.2   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.3   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет  јавне набавке мале вредности   број  Д-9/2018/В  је  набавка  опреме  за образовање

 

Ова  јавна  набавка  се спроводи   ради  набавке опреме  за  образовање –партије  В  из  јавне  набавке  1.1.9/2018, Дел.број ЈНМВ-Д- 9/2018- ПВЦ  Фолија за пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом

Општег  речника  набавки  Фолија  :44174000.

Партија  В  јавне  набавке  мале вредности по партијама- набавка добра-опреме  за  образовање , редни број јавне  набавке  1.1.9/2018, Дел.број ЈНМВ-Д- 9/2018  је обустављена  одлуком  о обустави  јавне набавке  мале  вредности Д-9/2018 – партија В   дел.бр.  804 од   02.10.2018.године   и  која  је  окачена  на портал Управе за јавне набавке дана    02.10.2018.године у 16.51 часова( обавештење  о обустави поступка  јавне набавке).

Одлука дел.бр.  804 од 02.10.2018.године је  постала коначна  дана  08.10.2018.године( задњи  дан  за  подношење  захтева за  заштиту права је био  07.10.2018.године,  нерадни дан, а обзиром да је задњи дан рока пада у нерадни дан када државни орган не ради,  задњи дан  рока  истиче наредног  радног дана – тј. исти је истекао дана 08.10.2018.године).

С  обзиром  да  у   јавној  набавци   редни број:  1.1.9/2018, Дел.број ЈНМВ- Д- 9/2018  -партија  В није донета одлука о додели уговора јер нису били испуњени услови за доделу уговора, а обзиром да наручилац није  прибавио  бар  једну  прихватљиву понуду, потребно  је   поновити поступак јавне  набавке – за наведену  партију В .

 

По  наведеној партији  В- наручиоцу није  стигла  ниједна  понуда, те  из  наведеног разлога  се  за  партију В  поново  расписује  јавна  набавка  као   јавна  набавка  мале вредности  под   редним бројем   јавне набавке: 1.1.9/2018/В, Дел.број ЈНМВ-Д- 9/2018/В.

На основу  члана 39 ст.5 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015, 68/2015) наручилац ће у поступку јавне набавке мале вредности позвати најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку , да поднесу понуде  и  истовремено  ће  објавити  позив  за  подношење  понуда  на   порталу  Управе  за   јавне   набавке  и  на  својој  интернет  страници

Ознака из општег речника набавке: Фолија  :44174000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији конкурсне документације)

 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка  није  обликована по партијама:

 

Јавна  набавка  се  реализује  ради набавке  опреме  за  образовање- ПВЦ  Фолије за пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом,  ознака  из  Општег  речника  набавки  Фолија  :44174000

 

3.4 Критеријум  за   доделу   уговора:

Критеријум   за   доделу   уговора  је   најнижа  понуђена  цена.

 

3.5 Начин  преузимања  конкурсне  документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

3.6 Начин  и  рок подношења  понуде:      

Понудa  се  подноси поштом  или  лично  у  затвореној  коверти –запечаћеној коверти на  адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ  ОТВАРАТИ – ПОНУДА  ЗА  ЈНМВ-  Д-9/2018/В

 „  Понуда   за   јавну  набавку  мале  вредности   редни   број Д-9/2018/В  Опрема   за   образовање  

 

 

На  полеђини  коверте  обавезно  навести  основне  податке  о  понуђачу, име  и  телефон  лица за контакт. У  случају  да  понуду подноси  група  понуђача, на  полеђини  коверте  потребно  је назначити  да се  ради  о  групи  понуђача  и  навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

3.7. Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

3.8 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач  може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице  за  контакт је Растовић  Милена , дипл. правникфакс: 013-370-240, тел.013-219-0023

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

 

3.4   Наручилац:

Пољопривредна школа “Јосиф Панчић“ Панчево, Ул.Новосељански пут бр.31 , 26000 Панчево,  позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде према условима из овог позива и конкурсне документације  за  ЈНМВ-бр. Д-9 /2018/В

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

 

3.5   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.6   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

3.7   Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:

 

Јавна  набавка  се спроводи  ради   набавке добра- набавка   опреме за образовање- ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом

ознака  из  Општег  речника  набавки  Фолија  :44174000

 

3.8. Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији конкурсне документације)

 

3.9.

Критеријум  за  доделу  уговора:

Критеријум  за  доделу  уговора  је  најнижа  понуђена  цена.

 

3.7 Начин  преузимања  конкурсне  документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

3.8 Начин  и  рок подношења  понуде:      

Понудa  се  подноси поштом  или  лично  у  затвореној  коверти на  адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ- Д-9/2018/В

 Понуда  за  јавну  набавку мале вредности   број Д-9/2018/В  Набавка   Опреме   за   образовање

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

 

Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока  за  подношење понуда је 18.10.2018.године до  9,00 часова.

 

3.9 Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда обавиће  се  дана 18.10.2018.године у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца.

 

3.10 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

 

3.11 Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

3.12 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице  за  контакт је Растовић  Милена , дипл. правник

факс: 013-370-240, тел.013-219-0023


 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет  јавне набавке мале вредности   број  Д-9/2018/В је набавка добра- набавка опреме за образовање- ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом

Ознака из општег речника набавке: Фолија  :44174000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији конкурсне документације)

 

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка није обликована по партијама:

 

ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ ДОБРА, НАЧИН СПРОВОШЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  ИЛИ  ИСПОРУКЕ  ДОБАРА,  ЕВЕНТУАЛНЕ  ДОДАТНЕ  УСЛУГЕ  И  СЛ.

 

 

                                    ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКЦИЈЕ:

 

Партија А- НАБАВКА  ОПРЕМЕ   ЗА   ОБРАЗОВАЊЕ

Растурач  стајског  ђубрива-1 ком

 

 

1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС:

 

Технички услови:

Уговорена  добра  морају  бити израђена  и  усаглашена  сходно  важећим  стандардима Републике  Србије  и  техничким  условима  траженим  у  спецификацији  предметних  добара.

 

ТЕХНИЧКА    СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:

-НАБАВКА  ОПРЕМЕ ЗА   ОБРАЗОВАЊЕ-

ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом, спољашња  фолија, УВ стабилизована  ( дебљине  180  микрона,  дужине 16 м  и  ширине 14м   x   3 ком)

 

 

1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

 

Технички услови:

Уговорена  добра  морају  бити израђена  и  усаглашена  сходно  важећим  стандардима Републике Србије  и  техничким  условима  траженим  у  спецификацији  предметних  добара.

 

ТЕХНИЧКА    СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

 

 

6.2 ПРЕДМЕТ   ЈАВНЕ    НАБАВКЕ

 

Место  испоруке:  Панчево,  Новосељански   пут  бр . 31

 

 

       

Ред.бр.

Предмет  јавне  набавке:

Количина

 

1.

Фолија,   спољашња, УВ стабилизована са трогодишњом  гаранцијом

3  ком

2.

Дебљина

180  микрона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ширине

14 м

4.

 

Дужина

16 м

 

 

 

 

 

 

 

 Наведена  фолија  са  горе  наведеним  карактеристика  треба   у  3 ком,

 за  потребе   реконструкције  три  постојећа  пластеника  у  дворишту  школе.

 

-          За  наведену  ПВЦ  фолију  са  наведеним  карактеристика  доставити

трогодишњу  гаранцију.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                        Понуђач

         М. П.

_________________________                                    _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


 

 

 

 

4.  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

 

4.1 Језик  на  којем  понуда  мора  бити  састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

 

4.2 Припремање  и  подношење  понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач  попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Обрасци који су саставни део понуде  попуњавају се  читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром,писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

 

4.3 Обавезна садржина понуде:   

1)  Образац 1. - Понуда

2)      Образац 2. - Структура цене

3)      Докази и Обрасци којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  тачке 5. Конкурсне доументације.

4)      Oбразац 3  Модел уговора

5)      Образац 4 изјаве о независној понуди,

 

6)      Образац 5 изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из  важећих прописа о заштити на  раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине,

7)      Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

8)       Образац 6 Изјава о трошковима припреме понуде (уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са члана 88. ЗЈН.

9)      Образац бр 7 Изјава о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона

10)    Техничка спецификација

 

 

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву  понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да  докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

 

4.4 Начин подношења понуде

 

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.

Предметна јавна набавка  није  обликована у више посебних целина (партија).

Понуда  са  варијантама  није  дозвољена.

 

 

4.5  Измене, допуне и опозив понуде

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за  ЈН мале вредности бр.

Понуда  за  јавну  набавку мале вредности број Д-9/2018/В  Опрема   за   образовање    “ или ЈНМВ-Д-9/2018/В

„Допуна понуде за ЈН мале вредности ЈНМВ-Д-9/2018

Понуда  за  јавну  набавку мале вредности број Д-9/2018/В  Опрема   за   образовање   “ или

„Опозив понуде за ЈН мале вредности бр. ЈНМВ-Д-9/2018/В

Понуда  за  јавну  набавку мале вредности број Д-9/2018/В  Опрема   за   образовање  

 

 

Учествовање  у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди  као подизвођач , нити исто лице  може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи да ли подноси  понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

4.6 Подношење понуде са подизвођачима

 

1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

 

 

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити  већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача

 

2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН

5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца.

 

4.7 Подношење заједничке понуде

1. Понуду може  поднети група понуђача.

2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације, а остале услове  испуњавају заједно.

4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

              1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и

                  који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

              2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

              3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

              4) понуђачу који ће издати рачун;

              5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

              6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

4.8 Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост понуде

 

4.8.1 Понуђена цена

 

Цена   достављена  у понуди се   не може  мењати .

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима,  по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а..

Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Начин плаћања је безготовинско плаћање. Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дадна пријема исправног рачуна у скалду са законом о роковима измирења новчаних обавез у комерцијални трансакцијама( Службени гласник Рс бр. 119/2012).Уколико се у понуди буде захтевало авасно плаћање или плаћање у року краћем од 45 дана понуде, ће се одбити као неприхватљиве. Наручилац нема обавезу издавања средства обезбеђења

 

 

 

 

 

плаћања( менице, акредитиви, банкарске гаранције). Понуде у којима се буде захтевало инструменти обезбеђења плаћања  од  Наручиоца   биће  оцењене  као  неприхватљиве.

 

 

4.8.3  Рок  и  место  испоруке добара

Место  испоруке (примопредаје) су франко наручилац: Пољопривредна школа“ Јосиф Панчић“ Панчево, Новосељански  пут  бр.31.

Период испоруке:  у року од  30  дана од  дана  потписивања   уговора. Допремање  добара предметне набавке до  наручиоца посла   је   у   надлежности  понуђача.

 

 

4.8.4   Начин   и   услови   плаћања

 Наручилац  је  дужан  да изврши плаћање  у  року  од  45  дана  од  дана  испоруке.

 

4.8.5 Решавање  рекламација

 

Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у року од 3 дана од дана пријема достави  своје примедбе Понуђачу у писаној форми.

Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од дана пријема примедби Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.

На испоставњени рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.

Приговор Купца на рачун Продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.

Продавац је дужан да реши приговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од доношења одлуке о основаности приговора.

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писменим путем обавестити  Купца  уз образложење  одлуке  о  приговору.

 

4.8.6   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде  не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац може од понуђача затражити  продужење рока  важења  понуде. Захтев и одговор у вези продужења  важења  понуде састављаће се  у  писаној  форми.

 

 

4.9   Средства  финансијског  обезбеђења

Бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде пo ЈНМВ-Д- 9/2018/В, односно за покриће износа 10% вредности понуђене цене без ПДВ а, са клаузулом  безусловна и платива на први позив, са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда, а која може бити наплаћена:

-уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор

о jaвној набавци или га не потпише у року наведеном у овој конкурсној документацији.

 

Бланко соло меница мора бити регистрoвана код НБС, попуњенa тако што ће испод речи ТРАСАНТ стајати:

назив фирме, адреса фирме, потпис овлашћеног лица за заступање и печат фирме, с тим да се приликом попуњавања не пређу зелени оквири на меници.

Понуђач је дужан да уз меницу достави попуњено и потписано и оверено печатом фирме Менично писмо- овлашћење  и да доставе копију, на дан подношења понуде важећег, ОП обрасца, као и копију, на дан потписивања уговора важећег, депо картона и доказ о регистрацији менице код НБС.

 

 

У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац ће уновчити приложену бланко соло меницу.

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу набавке, не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

4.10  Критеријум за доделу уговора

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена у укупном збиру јединичних цена.

Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из  Обрасца понуде.

Уколико  у две или више понуда понуђена цена буде иста, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико  и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове , наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне  набавке.

 

4.11  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.12  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - набавка мале вредности –набавка добра-број Д-9/2018/В  Опрема   за   образовање . Наручилац  ће  заинтересованом лицу  у  року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор  у  писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки  и  на  својој  интернет  страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија  на  начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште  или  факсом.

4.13   Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може  да захтева  од понуђача  додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању  и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно  његовог  подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу  оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код  понуђача, као  и  код  његовог  подизвођача.

 

 

 

 

 

4.14   Обавезе  понуђача по члану 74. став 2 . и 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у  понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као  и  да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат  на  Обрасцу бр.6.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне  својине  трећих  лица  сноси  понуђач.

 

4.15   Захтев   за   заштиту   права

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, , сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 

4.16  Закључивање уговора

Наручилац  ће  закључити уговор  о  јавној  набавци  са  понуђачем  којем  је  додељен  уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права или пре истека тог рока уколико   буде поднета само једна понуда.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може  да  закључи  уговор са  првим  следећим  најповољнијим  понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

 

 

4.17 Негативне референце    

Поред доказа из члана 82. став 3. Закона о јавним набавкама  Наручилац, у складу са чланом 82. став 3. тачка 8. ЗЈН  као релевантне доказе за одбијање понуде и утврђивање негативне референце може сматрати и:

 

 

 

 

  1. Извештај надлежних служби и других помоћних тела Наручиоца којим је утврђено неизвршавање уговорних обавеза од стране Понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама .

 

4.18 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –

       важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци  

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

 

Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 Услови које мора да испуњава понућач су следећи:

 

  1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
  2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  3. Да понуђачу  није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
  4. Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

      

    

      Додатни услов

        Понуђач мора  доставити доказ да није покренут поступак стечаја или ликвидације над  њим

Докази :

Испуњеност  услова  из тачке 1 до 4  понуђач  доказује  Изјавом  (Образац бр 7 )

            Додатни  услов  понуђач  доказује

Достављањем   потврде  из  Привредног суда о томе  да  није  покренут  поступак стечаја  или  ликвидације

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове биће одбијена као неприхватљива.

Додатне  напомене:

 

  1. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

 

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити  као  неприхватљиву.

 

3. Наручилац је навео у  конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа али је дужан наведено да нагласи у својој понуди .

 

4. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом  или  конкурсном документацијом, ако  је  понуђач навео у  понуди интернет страницу  на  којој  су  тражени  подаци  јавно  доступни.

 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

 

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени  писмено  обавести  наручиоца  и  да је документује  на  прописани  начин.

 


 

 

7.  О Б Р А С Ц И

 

                                                                                   

ОБРАЗАЦ  1

           

 

Образац  понуде  набавка   опреме  за   образовање- Набавка  ПВЦ фолије за пластеник са трогодишњом  гаранцијом

 

 

           

 

 

П О Н У Д А

 

 

Понуда бр.______ од _______________ за јавну набавку добара – Набавка опреме за образовање   ЈНМВ-Д-9/2018/В    

 

 

Табела 1.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Шифра делатности:

 

 

 

Назив банке и број рачуна:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуда се  подноси:  (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

 

 

 

Табела 2.

 

А) САМОСТАЛНО

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

1)

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:          

 

           

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

1.

Укупна вредност понуде (укупан збир свих понуђених јединична цена  без ПДВ-а у табели Техничке спецификације)

 

 

_______________________

2.

Укупна  вредност понуде са ПДВ- ом

 

_______________________

 

3.

Рок  испоруке

Рок испоруке добара ____ дана

4.

Рок  важења понуде

_________дана

5.

Рок  и  начин  плаћања

 

до  45  дана  од   дана   испоруке

 

 

 

Гарантни  рок_____________________

 

 

Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

 

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-          Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

         М. П.

_____________________________                          _____________________________

 

 

 

Датум                                                                                 Подизвођач

         М. П.

_____________________________                          _____________________________

                                          

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.


 

 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ

 

 НАБАВКА  ОПРЕМЕ   ЗА   ОБРАЗОВАЊЕ- 

 

Набавка ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са   трогодишњом  гаранцијом  

 

Ред.бр

ОПИС Предмет  јавне  набавке:

Количина

Цена (Јединична цена  по комаду без ПДВ-а)

 

1.

Пвц  Фолија , спољана, Ув стабилна,  дебљине  180 микрона ,  Ширине  14 м , дужине 16  м,

1 ком

 

 

ЦЕНА  БЕЗ  ПДВ-а

 

__________________________________

 

ЦЕНА  СА  ПДВ-ом

 

_________________________________

 

        НАПОМЕНА:

У цену   из  понуде нису  урачунати  трошкови  ПДВ.

     

         Место и датум                                    М.П.                                    Понуђач

     ________________                                                                _________________

 

Ред.бр

ОПИС Предмет  јавне  набавке:

Количина

Цена (Јединична цена  по комаду без ПДВ-а)

 

1.

Пвц  Фолија ,спољна, УВ стабилна ,  дебљине  180 микрона ,  Ширине  14 м , дужине 16  м,

3 ком

 

 

ЦЕНА  БЕЗ  ПДВ-а

 

__________________________________

 

ЦЕНА  СА  ПДВ-ом

 

_________________________________

 

        НАПОМЕНА: У цену   из  понуде нису  урачунати  трошкови  ПДВ.

     

         Место и датум                                    М.П.                                    Понуђач

     ________________                                                                _________________

 

 

ОБРАЗАЦ  3

 

 

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

 

        За     јавну   набавку: набавка  опреме   за  образовање)

 (јавна набавка бр. Д- 9/2018/В);

 

Набавка  опреме за образовање-  ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са   трогодишњом  гаранцијом  

                                                 

 

Закључен   између:

 

Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево“, ул. Новосељански пут бр.31,  мат. Број 08054088 ПИБ 100592127, коју  заступа  директор  Бимбашић Горан (у даљем тексту: Наручилац)

 

и

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________ кога заступа

 

директор ___________________________________ (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ)

 

 

Подаци о Наручиоцу:                                                      Подаци о  ПОНУЂАЧУ:

 

ПИБ:                                                                            ПИБ: ______________________

Матични бр.:                                                              Матични бр.: _______________

Број рачуна:                                                                Број рачуна: _______________

Телефон:                                                                      Телефон: __________________

Телефакс:                                                                   Телефакс: _________________

 

 

                                                              

                                                           

 

I           ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Купац, на основу члана 32.  Закона о  јавним  набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/2015, 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности –набавка добра- набавка  опреме  за  образовање  (јавна набавка бр. Д- 9/2018/В);

- Да је  понуђач   доставио  понуду бр. ______________од ____________2018 године,  за   коју  је   утврђено  да  испуњава   све  услове   из   Закона  и   конкурсне   документације;

Да  је  по   јавној  набавци   уговор   додељен   понуђачу  сходно   одлуци  о  додели  уговора.

 

По овом уговору  наручилац набавља следеће и то:

 

 

       

 

 

 

Набавка   ПВЦ  Фолије  за   пластеник  са   трогодишњом   гаранцијом, спољашне, УВ   стабилна  

( дебљине  180  микрона   и    ширине  14м, дужине  16 м   x  3 ком).

Наведена    фолија   ће   се   користити   за   реконструкцију   постојећих   пластеника  

 у   дворишту   школе.

 

 

 

 

 

 

             

Члан 2.

 

Количина  и   квалитет  

 

Уговорена  цена  производа  је  фиксна  за  целу  уговорену  количину  у  оквиру  уговорених услова  и  рока  испоруке.

 

Вредност   Уговора

Члан 3.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а  износи: _______________________ динара.

 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _______________________ динара.

Услови  и  начин  плаћања

Члан 4.

Наручилац  ће плаћање вршити на основу рачуна за испоручена добра, на текући рачун  понуђача: _______________ са матичним бројем ________________________.

Плаћање ће се извршити на основу рачуна који издаје понуђач  и то  у  року  од  45  дана  од дана  испоруке.

Рок  испоруке

Члан 5.

Испорука ће се извршити  у року од  ___ дана од дана потписивања уговора.

Испорука добара која су предмет јавне набавке, извршиће се у магацину купца.

 

                                                            Технички услови

Члан 6.

Добра из предмета овог  уговора морају задовољити техничке карактеристике одређене техничким захтевима и техничким условима који се налазе у прилогу  уговора.

Квалитативни и квантитативни пријем

 Члан 7.

Квалитативни пријем производа из понуде вршиће се код продавца. Квалитативни пријем вршиће стручна комисија  наручиоца посла у складу са техничким условима, о чему ће се сачинити записник обострано потписан. Понуђач је у обавези да обезбеди услове за квалитативни пријем делова. Квантитативни пријем ће се вршити у магацину  наручиоца посла.

Свако одступање квалитета и квантитета од захтеваног, наручилац посла  рекламира  понуђачу, писменим путем у року од два дана од дана констататације наведеног. Наручилац посла  је дужан да у року од 10 дана предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже од рока потребног за израду  или набавку нових производа.

 

 

Испорука  и  документа

 Члан 8.

Трошкове испоруке сноси  понуђач.

Понуђач  се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:

-оригинал рачун понуђача  који приказује количину, јединичну цену и укупну вредност, испоручених добара,

 

- отпремницу понуђача са читким потписима

- копија записника о квалитативном пријему робе .

                                                            Рекламација и гаранција

Члан 9.

Понуђач  гарантује да су добра која се испоручују по уговору у складу са техничким спецификацијама и техничким условима који су дати у прилогу.

Понуђач је дужан да у року од 10 дана предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже од пет радних дана од дана рекламације.

Наручилац посла је  дужан да обезбеди понуђачу могућност да провери основаност стављених приговора.

Све трошкове настале кривицом понуђача  по овом члану сноси понуђач.

 

   Уговорна  казна

 

Члан 10 .

 

Ако  понуђач закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је да за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) 39/49 дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности овог  уговора.

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава  наручилац посла  при исплати рачуна.

 

 

Раскид уговора

Члан 11.

Наручилац посла  може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити понуђачу  раскине овај уговор у целости или делимично:

- ако  понуђач  не испоручи добра делимично или у целости у року (роковима) из уговора.

- ако понуђач  не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.

- ако добра не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно техничке спецификације;

- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1(једног) месеца, а уговорене стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.

 

Наручилац посла  може да путем писаног обавештења   које ће упутити понуђачу  раскине овај Уговор у целости или делимично -уколико наручиоцу посла не буду пребачена средства од стране  Вишег  нивоа  власти од  којег је наручилац   добио   средства  за  наведену набавку.

 

Виша сила

Члан 12.

 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом

Уговору, уколико је она последица више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза или услед техничких кварова и непланираних  других околности.(нпр.услови  који   оправдано  не  дозвољавају  извршење  предмета  овог  уговора-зимски услови, киша, снег, ветар).

 

 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (месеца) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине уговор.

 

Решавање  спорова

Члан 13.

У случају спора између наручиоца и понуђача, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.

Измена  и  допуна  Уговора

 

Члан 14.

Овај  уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу уговорних страна, закључењем анекса овог уговора. Изузетно од става 1. овог члана наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико понуђач  не испоручи добра који су предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у накнадном року који му наручилац одреди.

 

Завршне одредбе

Члан 15.

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

 

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну.

                        ЗА КУПЦА                                                                 ЗА   ПОНУЂАЧА

 

                             Директор                                                                                 Директор

                   

___________________________                                               ___________________


 

 

 

 

ОБРАЗАЦ . 4

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  заступник  понуђача, дајем  следећу

 

И З Ј А В У

 

Изјављујемо да понуду бр. ____________ од ___________ године, припремљену  на основу конкурсне документације за јавну набавку  набавка  мале вредности –набавка  добра-  набавка опреме за образовање - бр. Д-9/2018/В, подносимо  независно, без  договора са  другим  понуђачима  или   заинтересованим   лицима.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Датум                                                                              Понуђач

 

        М. П.

   _______________________                                             _________________________

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ .5

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујемо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

          Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                          М.П.                                       __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ  .6

 

 

 

 

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ

 

 

            На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.86/2015), уз понуду прилажем

 

 

 СТРУКТУРУ   ТРОШКОВА   ПРИПРЕМАЊА   ПОНУДЕ   ЗА

ЈНМВ- набавка добра- набавка  опреме  за  образовање   бр. Д-9/2018/В

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона  о  јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015, 68/2015).

 

                    Датум                                                                            Понуђач

        М. П.

   _______________________                                             _________________________

      

 


 

  ОБРАЗАЦ  БР. 7

 

                                    

 

          

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

у поступку јавне набавке  мале вредности-набавка добра- набавка опреме за образовање  бр. Д-9/2018/В, испуњава  све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1.      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.      Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4.      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5.      Понуђач је  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;.

        Датум                                                                                                        Понуђач

                                                                    М. П.

________________                                                                            ____________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од старне овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печагом,


 

  ОБРАЗАЦ  БР. 8

 

                                    

 

          

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

у поступку јавне набавке мале вредности  -набавка добра- набавка опреме за  образовање   бр. Д-9/2018/В,  испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  1. Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.      Подизвођач  и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.      Подизвођачу није  изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4.      Подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5.      Подизвођач  је  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;.

        Датум                                                                                                        Понуђач

                                                                    М. П.

________________                                                                            ____________________

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од старне овлашћеног лица подизвођача  и оверена печагом,

 

 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

 

3.1   Наручилац:

Пољопривредна школа “Јосиф Панчић“ Панчево, Ул.Новосељански пут бр.31 , 26000 Панчево,  позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде према условима из овог позива и конкурсне документације  за  ЈНМВ-бр. Д-9 /2018/В

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

 

3.2   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.3   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

3.4   Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:

 

Јавна  набавка  се спроводи  ради   набавке добра- набавка   опреме за образовање- ПВЦ  Фолија  за  пластеник  са  трогодишњом  гаранцијом

ознака  из  Општег  речника  набавки  Фолија  :44174000

 

3.8. Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији конкурсне документације)

 

3.9.

Критеријум  за  доделу  уговора:

Критеријум  за  доделу  уговора  је  најнижа  понуђена  цена.

 

3.7 Начин  преузимања  конкурсне  документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

3.8 Начин  и  рок подношења  понуде:      

Понудa  се  подноси поштом  или  лично  у  затвореној  коверти на  адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ- Д-9/2018/В

 Понуда  за  јавну  набавку мале вредности   број Д-9/2018/В  Набавка   Опреме   за   образовање

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

 

Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока  за  подношење понуда је 18.10.2018.године до  9,00 часова.

 

3.9 Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање  понуда обавиће  се  дана 18.10.2018.године у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца.

 

3.10 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

 

3.11 Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

3.12 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице  за  контакт је Растовић  Милена , дипл. правник

факс: 013-370-240, тел.013-219-0023

Панчево, дана 10.10.2018.године

Дел.бр. 865                                                                                                                       Комисија:

                                                                                                                                      ___________

                                                                                                                                    ____________

                                                                                                                                      ___________