logo

 

У  школи се образују ученици на седам образовних профила и то:

на четворогодишњим профилима:

  • пољопривредни техничар
  • техничар пољопривредне технике
  • ветеринарски техничар
  • техничар хортикултуре

на трогодишњим профилима:

  • руковалац-механичар пољопривредне технике
  • цвећар-вртлар
  • пољопривредни произвођач

Како би се ученици што боље оспособили за рад у струци на часовима вежби и практичне наставе ради се у малим групама  од 10-12 ученика, те тако сваки ученик  има прилику и потребно време да сам изведе одређену професионалну радњу и да је добро увежба. Школа је регистрована и омогућава ученицима наставак професионалног развоја путем  доквалификације или преквалификације. 

Родна структура ученика    нагиње према дечацима; 60% дечака и 40% девојчица.

Школа је изванредно опремљена за образовање кадрова у подручју рада пољопривредe. Норматив опремљености наставним сретствима омогућава школи да се настава изводи на савремен и очигледан начин.

Едукацију ученика врши 53 наставника општеобразовних и стручних предмета и 2 сарадника у настави. Школски педагог и библиотекар допуњавају и реализују потребе ученика које су  од значаја за њихов  успешан рад у школи.

Ови   апарати  треба да омогуће да се настава изводи на сувремен начин, да се наставници припремају у школи, да могу да   припремају  штампане секвенце свијих часова за ученике у виду  корисних резимеа  сложених наставних јединица, да  припремају контролне задатке објективног типа за више одељења, да укључе Интернет уи наставни филм у наставу и да у припремају визуелне презентације  наставних јединица.

Кабинет за информатику опремљен је најновијим рачунарима и по Нормативу. Школа располаже и са 8 кабинета, који су опремљени класично и функционално и имају могућности за примену мале АВ технике.

Најважнији "предмет" у нашој школи је практична настава јер смо ми стручна школа и за  потребе практичне наставе. Школа располаже са око 100ха плодне, обрадиве земље, са 2 пластеника за цвећарску и повртарску производњу  укупне површине око 200м2, заливним системом  који покрива површину од 30ха, 3 воћњака и повртњацима. За смештај  наше механизације користимо хангар од 600м2;У њему се чува наш комбајн, 4 трактора , један од њих је и скоро купљен, модеран трактор марке  џон дир,  и комби, култиватори, фрезе, сетвоспремачи,  приколице ...

Настава физичког васпитања одвија се у модерној фискултурној сали површине 1000м2, са гледалиштем које може да прими око 200 гледалаца и свим потребним справама и пратећим објектима.  Уз фискултурну салу налазе се терен за рукомет и мали фудбал.

У школи постоји и библиотека  са  значајним  фондом књига од 10000  примерака, и  мноштвом стручне периодике.