logo

 

 

ПРАВИЛНИК  О   ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  УНУТАР   НАРУЧИОЦА

 

На   основу   члана  22. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник  РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015) (даље: Закон), а  у  складу са  Правилником  о  садржини акта   којим  се  ближе  уређује  поступак  јавне  набавке унутар  наручиоца (Службени гласник РС  бр.83/2015) (даље: подзаконски акт), те  на  основу   члана   57 ст.1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања, те на основу члана  44 ст.1 тачка 1 Статута школе, Школски одбор  је на седници одржаној дана  28.03.2017.године,  доноси  следећи

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР

ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ШКОЛЕ“ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ПАНЧЕВО

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.

Правилником о поступку јавне набавке унутар Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево  се уређује поступак јавне набавке унутар  Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево  (даље: Правилник), а нарочито начин планирања јавних набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци и друга питања која се регулишу овим Правилником..

Правилником се уређује и поступак планирања јавних набавки, рокови израде и доношења плана јавних набавки и измена плана набавки, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.

Правилником се уређује и поступак набавке добара, услуга или радова на које се не примењују одредбе Закона.

Одредбе овог правилника се примењују и обавезне су за сва лица која поступају  у  вези   јавних набавки унутар Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево .

Одредбе овога Правилника, пре свега, имају за циљ обезбеђење оптималног коришћења средстава остварених из буџета и сопствених  прихода школе, имајући у виду сврху и предмет набавки, уз дефинисање надлежности и одговорности појединих органа и појединаца у области набавки.

 

 

 

Члан 2.

 

            Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови буду набављени по најповољнијој цени, одговарајућег квалитета и потребних количина.

            Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано одвијање процеса рада и делатности.

            Службе и лица која учествују у поступку јавних набавки обављају активности и послове у свим фазама поступка у складу са начелима јавних набавки и са пажњом доброг домаћина.

 

 

 

Члан 3.

 

            Школа ће се приликом спровођења поступка јавних набавки придржавати основних начела и то:

            - начела једнаког третмана понуђача (недискриминације);

            - начела транспарентности;

            - начела обезбеђивања конкуренције;

            - начела економичности и ефикасности,

            -начела заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности;

            - начела законитости.

 

 

Члан 4.

 

            Комуникација у поступку јавних набавки и у вези са тим, одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и обајвљивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Писани начин одвијања комуникације примењује се како у школи тако и у одвијању комуникације са заинтересованим лицима, понуђачима и добављачима.

            Ако према околностима конкретног случаја није целисходно остварити комуникацију на овакав начин, лице задужено за  обављање  послова  јавних набавки односно друга лица дужна су да сачине записник односно на други начин евидентирају предузете радње.

                        Страна која је извршила достављање документа из поступка набавке путем електронске поште или факсом, дужна је да од примаоца захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је примаоц дужан да учини, као доказ да је извршено достављање.

 

Члан 5.

            Спречавање корупције и сукоба интереса врши се предузимањем мера од стране лица која учествују у поступку набавки или било ког другог лица ангажованог код наручиоца.

            Лица из става 1. овог члана, дужна су да одмах по сазнању о постојању корупције или повреде конкуренције, обавесте Управу за јавне набавке, државни орган надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво.

 

Члан 6.

            Писани налог са упутством, издаје директор лицу које ради послове набавки или спроводи поједине радње у поступку набавки.

            Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог директора, у складу са упутством које је дато у писаном налогу, осим у случају када је дати налог у супротности са Законом.

            У случају да је налог у супротности са Законом, лице које обавља послове набавки дужно је да одбије извршење таквог налога и о томе обавести директора на исти начин на који је добило писани налог. У обавештењу се образлаже који су делови писаног налога у супротности са Законом.

 

Члан 7.

 

Сукоб интереса је разлог забране закључења уговора са понуђачем.

Сукоб интереса постоји :

            - ако представник школе или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача;

            - ако представник школе или са њим повезано лице поседује више од 1% удела, односно акција понуђача;

- ако је представник школе или са њим повезано лице запослено или радно ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.

            Представником школе сматра се члан Школског одбора, директор, лице које обавља послове јавних набавки и чланови  комисија за  јавне  набавке..

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

Члан  8 .

Сва лица која учествују у поступку планирања набавки се за сваку појединачну набавку руководе следећим критеријумима за планирање набавке:

1) да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима , , као и да ли се њиме остварују или доприноси остварењу наведених циљева и несметаног обављања делатности

2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета јавне набавке одговарају стварним потребама наручиоца и да ли се њима задовољавају потребе наручиоца на објективан начин;

3) да ли је процењена вредност јавне набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту

4) да ли јавна набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива у односу на трошкове експлоатације;

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће, као и колики су трошкови реализације других решења у односу на трошкове реализације постојећих решења;

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл.);

7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим уговорима;

8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл;

9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);

10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка јавне набавке, као и трошкови алтернативних решења;

Наведени критеријуми се узимају у обзир и приликом доношења одлуке о томе које ће се јавне набавке реализовати у текућој години и навести у плану јавних набавки као и у одређивању редоследа приоритета јавних набавки.

Приоритетне јавне набавке су оне које се морају спровести како би се обезбедило несметано одвијање делатности и континуитет пословања, као и остварење стратешких приоритета, усвојених оперативних циљева и одобрених пројеката, као и код којих је ризик у случају неспровођења поступка јавне набавке немогућност обављања делатности или отежано обављање делатности уз велике трошкове, а алтернативна решења не постоје или су трошкови алтернативних решења исти или већи у односу на трошкове прибављања предмета набавке.

Код јавних набавки код којих су трошкови одржавања и коришћења постојеће опреме већи од трошкова набавке нове опреме, код којих не постоји исплативост ремонта опреме, предност ће се дати набавци нове опреме у односу на одржавање и ремонт.

ЦИЉЕВИ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

Члан  9.

У поступку планирања набавке и спровођења јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке који се односе на:

1) целисходност и оправданост јавне набавке - прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;

2) економично и ефикасно трошење јавних средстава - принцип "вредност за новац", односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

3) ефективност (успешност) - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене јавне набавке;

4) транспарентно  трошење  јавних средстава, који  ће  се  између  осталог  обезбедити и   објављивањем  прописаних  аката  на  Порталу  јавних  набавки   и   интернет  страници Пољопривредне школе Јосиф Панчић“ Панчево

5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке, који ће се између осталог обезбедити одређивањем недискриминаторских услова - не могу се одредити услови који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач;

6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности, односно да се набављају добра, услуге и радови који не загађују, односно  који  минимално  утичу  на животну  средину и  који  обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије - енергетску ефикасност;

7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке  за  потребе  несметаног одвијања процеса  рада  наручиоца  и  благовременог  задовољавања потреба осталих  корисника;

8) континуитет  пословања  и остварење циљева и  приоритета који  су одређени  у стратешким документима;

9) повећање поверења   у  објективно  поступање  наручиоца;

10) смањење трошкова поступака  јавних  набавки, између осталог  и  употребом средстава  електронске  комуникације;

ПОСТУПАК  ПЛАНИРАЊА  НАБАВКИ

Члан  10.

Поступак планирања набавки подразумева предузимање свих радњи које су неопходне ради сачињавања и усвајања Плана јавних набавки, у роковима који  су  одређени овим  правилником.

Поступак  планирања  јавних  набавки  се  одвија  по  следећим  фазама:

- исказивање потреба за предметима набавки и одређивање техничких спецификација;

- провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну јавну набавку;

- истраживање тржишта;

- одређивања процењене вредности јавне набавке;

- одређивање врсте поступка и утврђивање истоврсности јавне набавке;

- одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује;

- одређивање динамике покретања поступка јавне набавке;

- испитивање оправданости резервисане јавне набавке;

- сачињавање предлога  плана  јавних  набавки  и  поступак  провере  усаглашености  са Буџетом РС, територијалне аутономије, локалне самоуправе или финансијским планом);

- достављање Предлога плана јавних набавки ради доношења, односно усвајања Плана јавних набавки.

Члан  11.

 

            Послове планирања набавки обавља Тим за планирање кога решењем именује директор и који са радом почиње са радом у августу текуће за наредну календарску годину.

Директор школе  доноси одлуку о потреби достављања  спецификација од стране свих служби  у школи.

            Тим за планирање, дужан је да предлог плана набавки достави шефу рачуноводства најкасније до 30. новембра текуће године, а на основу требовања свих служби у школи (руководиоци стручних актива и већа школе, организатора практичне наставе, педагошке службе, служба за одржавање хигијене у школи, домар и ложач и рачуноводствене службе и правне службе).

            Тим за планирање, поред директора чине и запослени из финансијске, правне службе и лица из осталих служби на основу решења  директора.

            Приликом планирања сложених набавки, директор може ангажовати стручна лица  која  нису  запослена  у  школи.

            План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки, наручилац објављује електронским путем, на Порталу јавних набавки, у року од 10 дана од дана доношења.

            План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки у папирном  облику  потписује  директор  школе.

 

Члан 12.

            Све службе из члана 11. овог Правилника приликом израде  Плана и програма рада и Финансијског плана, достављају у писменом облику планиране потребе за наредну годину.

            Потребе морају бити исказане у одговарајућим количинским јединицама, описаних карактеристика, квалитета и динамике потреба, са образложењем разлога и сврсисходности набавке.

            Тим за планирање врши прикупљање, проверу исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку набавку појединачно.

 

Члан 13.

На основу утврђених потреба за добрима, услугама и радовима за реализацију планираних активности у школи, тим за планирање набавки утврђује укупне спецификације добара, услуга, радова, и оне представљају основ за истраживање тржишта.

           

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке

 

Члан 14.

Организационе јединице испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета набавке, и то тако што: испитују степен развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др

Организационе јединице испитују и истражују тржиште на неки од следећих начина:

-  испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима);

-  истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...); 

-  испитивање искустава других наручилаца;

-  примарно сакупљање података (анкете, упитници...)

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.   

 

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка и

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова

 

 Члан 15.

Носилац планирања, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца.

Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим одредбама Закона.

У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, носилац планирања обједињује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.

 

Начин одређивања периода на који се уговор о  јавној набавци закључује

 

Члан 16.

Лице задужено  за обављање послова јавних набавки  са организационим  јединицама одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.

   

Одређивање динамике покретања поступка набавке

 

Члан 17.

Динамику покретања поступака набавки одређује носилац планирања, у складу са претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

 

 

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке

 

Члан  18.

Организационе јединице, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређују да ли је оправдано  спровести резервисану јавну набавку.

 

 

Члан 19.

 

            Након усвајања Финансијског плана, Тим за планирање усклађује утврђене спецификације са одобреним финансијским средствима и одређује предмет сваке појединичне набавке, имајући у виду истоврсност добара, услуга и радова.

            Приликом одлучивања које ће набавке бити обухваћене планом набавки, тим за планирање анализира приоритете, имајући у виду пре свега потребе за редовно обављање делатности, као и критеријуме за планирање, вршећи контролу целисходности и исправности утврђивања спецификација добара, услуга и радова, имајући у виду годишњи план рада, стратешке и друге планове развоја и критеријуме за планирање.

 

Доношење Плана јавних набавки

Члан  20.

Предлог плана јавних набавки се доставља директору  ради разматрања и усвајања .

Предлоге  корекција предлога плана  јавних  набавки које је сачинио директор или друго одговорно лице  се достављају без одлагања тиму  за  планирање  набавки.

У зависности од предлога корекција,  тим  за планирање набавки  без одлагања доставља организационој јединици која је исказала потребу за јавном набавком чију је корекцију потребно извршити и  рачуноводству школе.

Лица којима су упућени предлози корекција у вези са  предлогом плана јавних набавки су дужна да изврше усклађивање предлога плана јавних набавки са тим корекцијама у року од  три  дана од дана достављања тих предлога, осим у случају да су предлози супротни Закону, подзаконским актима или другим прописима којима је регулисана област чија се измена тражи, у ком случају достављају писано образложење о разлозима због којих није могуће поступити у складу са предлозима корекција, уз позивање на одредбе прописа са којима су ти предлози у супротности.

Усклађени предлог  плана јавних набавки се доставља директору  ради разматрања и усвајања .

Уколико нема  примедби  на  Предлог  Плана  јавних  набавки, односно усклађени Предлог плана јавних набавки, директор  усваја предлог плана јавних набавки, односно доноси План јавних набавки.

ПЛАН    НАБАВКИ

Члан  21.

План набавки  састоји се од плана јавних набавки и плана јавних набавки на које  се закон  не  примењује..

План  јавних  набавки  садржи  обавезне  елементе  одређене Законом  и  подзаконским актом којим је уређена форма  и  начин  објављивања  плана  јавних  набавки.

План  јавних  набавки мора бити усаглашен са  Финансијском планом наручиоца.

План јавних набавки  доноси  директор  наручиоца у року од  10 дана  од дана усвајања  финансијског плана наручиоца за текућу буџетску  годину.

Начин израде и објављивање плана јавних набавки, измене и допуне плана јавних набавки прописани су Законом и Правилником о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки се објављују електронским путем на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана доношења у складу са инструкцијама у вези са начином објављивања плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки које је израдила Управа за јавне набавке и који су доступну на интернет страници тог органа.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки у папирном облику потписује  директор.

Ако поједини подаци из плана јавних набавки представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити, али ће се план јавних набавки у изворном облику доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

 

 

Члан  22.

            План набавки састоји се од плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује, а у целини се припрема у складу са Законом и подзаконским актом.

            План набавки садржи следеће податке :

            1. редни број (јавне) набавке;

            2. предмет (јавне) набавке;

            3. процењену вредност (јавне) набавке;

            4. врсту поступка (јавне) набавке;

            5. оквирни датум покретања поступка;

            6. оквирни датум закључења уговора;

            7.оквирни рок трајања уговора;

            8. може саджати друге податке и напомене (ако их има).

            Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико набавку спроводи преко тела за централизоване набавке.

           

           

Правила и начин одређивања процењене вредности набавке

 

Члан 23.

Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта.

Наведено утврђује  Тим за планирање набавки.

 

Члан  24.

Секретар школе  доставља  план јавних набавки свим организационим јединицама истог дана, а најкасније наредног дана од дана доношења/усвајања плана јавних набавки.

Секретар школе  објављује план јавних набавки електронским путем у року од десет дана од дана доношења плана јавних набавки на Порталу јавних набавки, а у складу са објављеним инструкцијама Управе за јавне набавке у вези са начином објављивања плана јавних набавки.

Измене и допуне плана јавних набавки

Члан  25.

План јавних набавки се може изменити увек када постоји потреба, а обавезно када је потребно повећати процењену вредност јавне набавке за више од 10%, када је потребно изменити предмет јавне набавке или планирати нову јавну набавку.

Свака измена и допуна плана јавних набавки мора бити у складу са одобреним средствима у финансијском плану за ту намену.

Уколико дође  до измене  и допуне  плана јавних набавки  тим за планирање  јавних набавки доставља захтев свим организационим јединицама да се изјасне при којим исказаним потребама остају, које би нове потребе додали и евентуално од којих одустају. Нове потребе исказују на обрасцу за исказивање потреба и истражују тржиште за те потребе, и тако попуњен образац достављају тиму за планирање  јавних набавки.

Тим за планирање јавних  набавки врши поступак провере и усклађивања на начин који је прописан за доношење плана јавних набавки.

Измене и допуне плана јавних набавки доноси  директор.

                                                            Члан  26.

            Предмет набавке добара је куповина добара, закуп или лизинг добара (са правом куповине или без тог права).

            Предмет набавке услуге су услуге специфициране у Прилогу 1 Закона о јавним набавкама.

            Предмет набавке радова је извођење радова или пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности-грађевинарство.

            У случају мешовите набавке, предмет набавке ће се дефинисати према предмету набавке који чини већи део процењене вредности набавке.

            Када је то могуће, Тим за планирање ће предмете набавки обликовати према партијама при чему ће партија представљати истоврсну целину добара, услуга и радова.

 

III СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА (ЈАВНЕ) НАБАВКЕ

 

Покретање поступка

 

Члан  27.

 

            На основу одобреног  писаног захтева руководиоца већа или других служби у школи, као и личним ангажовањем у реализацији плана набавки, директор издаје писани налог секретару школе, за израду предлога одлуке о покретању и предлога решења о именовању комисије .

            Налог садржи упутство за израду предлога одлуке о покретању поступка и предлог решења, односно одређивање лица која ће бити у комисији за спровођење поступка (јавне) набавке. Уз налог директор је у обавези да достави спецификацију јавне набавке.

            Предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о именовању комисије сачињава секретар школе.

           

            Служба надлежна за послове финансија, односно шеф рачуноводства школе, потврђује постојање средстава у буџету/финансијском плану за спровођење конкретне јавне набавке, и то потписивањем/парафирањем предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке.

 

Члан  28.

            Ако се покреће преговарачки поступак или конкурентни дијалог, одлука садржи и разлоге за примену тог поступка.

            Пре покретања преговарачког поступка у случајевима из члана 36. став 1. тачка 2) до 6) Закона, подноси се захтев Управи за јавне набавке, ради добијања мишљења о основаности примене преговарачког поступка.

            Одлука о покретању преговарачког поступка може се донети након пријема мишљења Управе за јавне набавке или ако након десет дана Управа за јавне набавке не достави мишљење.

            У случају преговарачког поступка из разлога хитности из члана 36. став 1. тачка 3. може се покренути поступак без чекања мишљења управе за јавне набавке. У случају примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда одлука мора да садржи и основне податке о лицима којима ће се упутити позив за подношење понуде и разлог за упућивање у складу са Законом.

            На дан доношења одлуке о покретању преговарачког поступка информатичар објављује обавештење о покретању поступка на Порталу јавних набавки и интернет страници, које садржи податке из Прилога 3Е Закона.

 

 

Комисија

 

Члан 29.

            Поступак  јавне  набавке  спроводи  комисија  за  јавну  набавку.

            Решење о именовању комисије доноси директор школе истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка јавне набавке.

            Решење садржи имена чланова комисије, њихове заменике, именује се председник комисије, дефинише задатке, и садржи остале елементе прописане Законом.

            Када се спроводи  поступак набавки до 500.000,00 динара, директор одлучује да ли  ће  поступак  спровести  лице задужено за послове јавних набавки  у  школи или комисија за јавне набавке, и то на основу сложености предмета набавке која може захтевати учешће других стручних лица.

 

Члан  30.

            Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) има најмање три члана од којих је један  лице са стеченим образовањем на Правном  факултету,.У решењу директор одређује ко је од наведених чланова комисије, председник комисије.

            У случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од троструког износа из чл. 39. став 1. службеник за јавне набавке мора бити члан комисије.

            Ако је укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу преко 21.000.000,00 (21 милион) школа је у обавези да има службеника за јавне набавке.

            Остали чланови комисије се именују из реда запослених који имају одговорајуће стручно образовање из области која је предмет набавке. Уколико нема запослених са стручним образовањем из области која је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати и лице које није запослено у школи.

            Чланови комисије након уручења решења потписују изјаву којим потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

 

Члан  31.

            Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.

            Комисија :

            1. припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава;

            2. отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;

            3. води преговарачки поступак;

            4. сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;

            5. припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке;

            6. одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;

            7. предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке.

            Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.

 

Члан  32.

            У поступку јавних набавки оглашавање се врши на начин прописан законом у циљу обезбеђивања спровођења начела транспарентности поступка.

            Објављивање огласа врши се на Порталу јавних набавки и интернет страници школе.

            У случајевима набавки добара и услуга чија процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. Закона, огласи се објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије (Службени гласник РС) и база прописа.

            Позив за подношење понуда или пријава може се објавити и у неком специјализованом листу према предмету конкретне јавне набавке.

            За спровођење радњи у вези са оглашавањем у поступку јавне набавке на интернет страници школе, задужена је особа која одржава сајт школе или друго лице које има знање из области информатике, а за спровођење радњи у вези са оглашавањем на Порталу за јавне набавке задужена је комисија за спровођење поступка јавне набавке или лице које  обавља послове јавних набавки.

 

Члан  33.

            Позив за подношење понуда, односно пријава објављује се у случајевима када је то прописано Законом.

            Садржина позива за подношење понуда одређена је у Прилогу 3Б, а садржина позива за подношење пријава у Прилогу 3В Закона.

            У позиву за подношење понуда/пријава обавезно се одређује рок за подношење понуда у зависности од врсте поступка јавне набавке.

            Рок за подношење пријава/понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда/пријава на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда.

            Одређивањем рока сматра се одређивање датума и сата до којег се понуде могу подносити.

 

Члан  34.

            Конкурсна документација се припрема у складу са Законом и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

            Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће понуђачи моћи да припреме прихватљиву понуду.

            Конкурсну  документацију  припрема  комисија,  односно  лице  задужено за  спровођење  конкретне  јавне  набавке.

            Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити истоветни са подацима који су наведени у позиву за подношење понуда и она мора бити у складу са врстом поступка и природом предмета јавне набавке и складу са прописима о јавним набавкама.

 

Члан  35.

            Приликом израде конкурсне документације, комисија се придржава начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. Услови за учешће у поступку, техничке спецификације и елементи критеријума за доделу уговора, морају бити у логичкој вези са предметом набавке и не смеју да ограничавају конкуренцију.

            Конкурсна документација садржи обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а према предмету набавке може да садржи и додатне услове.

            Додатне услове самостално одређује Комисија, узимајући у обзир предмет и вредност јавне набавке и друге чињенице које су од значаја за извршење предметне јавне набавке.

            Модел уговора сачињава Комисија уз стручну помоћ правне службе.

 

Члан  36.

            Техничка спецификација је саставни део конкурсне документације и она представља техничке захтеве у којима су описане карактеристике добара, услуга и радова.

            Техничке спецификације морају бити одређене у складу са одредбама Закона и других прописа који регулишу област која је предмет набавке.

            Приликом одређивања техничких спецификација води се рачуна да се обезбеди да добра, услуге и радови одговарају објективним потребама, да одређују карактеристике добара и услуга као што су димензије, описи, ниво квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, оцену усаглашености и слично.

            У случају набавке радова, техничке спецификације поред карактеристика, садрже и прописе о пројектима, обрачуну трошкова, проби, инспекцији и условима преузимања, методу градње и друге елементе релеватне за предметну набавку.

            Директор одређује лице за састављање техничке спецификације и  потребне документације а оно је дужно да одмах након њеног састављања исту достави директору, а директор техничку спецификацију уз налог  о покретању поступка  доставља комисији.

.

 

Члан  37.

Објављивање конкурсне документације врши се на Порталу за јавне набавке и на сајту школе и то заједно са позивом за подношење понуда.

 

 

Члан  38.

            Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези припремања понуде, даје Комисија и то на основу писаног захтева који је достављен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

            Комисија шаље одговор у писаном облику заинтересованом лицу у року од три дана, од дана пријема захтева. Информација која садржи питање и одговор објављује се на Порталу јавних набавки ..

            Измене и допуне конкурсне документације врши комисија која одмах након извршене контроле објављује измене и допуне на Порталу јавних набавки и интернет страници.

            Уколико комисија за јавну набавку измени или допуни конкурсну документацију у року не дужем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, продужава се рок за подношење понуда.

 

Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак јавне набавке

 

Члан 39.

Све организационе јединице дужне су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији.

У случају потребе за стручном помоћи, комисија се писаним путем обраћа надлежној организационој јединици.

Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ комисије, дужна је да писаним путем одговори на захтев комисије, у року који одређује комисија, а у складу са прописаним роковима за поступање.

Уколико организациона јединица не одговори комисији или не одговори у року, комисија обавештава директора  наручиоца, који ће предузети све потребне мере предвиђене позитивним прописима за непоштовање радних обавеза.

                                                    

                 Евидентирање   понуда  и  других дописа везаних за јавне набавке

 

Члан  40.

            Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки обавља се преко лица за пријем поште које води посебан деловодник за писмена везана за јавну набавку. На тај начин се смањује ризик у вези са поступањем, евентуалним подношењем захтева за заштиту права и утврђивањем чињеница.

            Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени и допуни понуде, обавезно се мора назначити датум и тачно време пријема (час и минут), као и редни број доспеле понуде.

            Примљене понуде се чувају у затвореним ковертама или кутијама до отварања понуда када се предају  лицу задуженом за  обављање послова јавних  набавки..

 

Члан  41.

 

            Уколико захтев за заштиту права, буде примљен пре истека рока за подношење понуда, настаје  застој у поступку јавне набавке, осим у случају преговарачког поступка који је преузрокован ванредним околностима или напредвиђеним догађајима када комисија одмах по пријему, без претходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, доставља Републичкој комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке којом се наставља поступак јавне набавке.

            Комисија обавештава директора да је захтев за заштиту права поднет, а затим израђује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права које се објављује на Порталу за јавне набавке, и то најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

            Комисија одлучује о поднетом захтеву за заштиту права у року не краћем од од пет дана и доноси одлуку.

            Закључак о одбацивању захтева за заштиту права доставља се подносиоцу захтева који има право жалбе Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од три дана, од дана пријема закључка уз обавезу достављања копије жалбе.

            Решење којим се усваја захтев за заштиту права, доставља се подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

            Ако Комисија не усвоји захтев, доставља Републичкој комисији одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права.

            Након пријема одлуке Републичке комисије, Комисија обавештава све учеснике у поступку о донетој одлуци.

            У случају повлачења захтева за заштиту права, након пријема писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту права, Комисија закључком обуставља поступак.

            У случају да је поступак поништен, у целости или делимично, информатичар уноси у апликативни софтвер податак да је поступак поништен у збирни образац о исходима поступка – Образац В1, а одговарајуће податке о поништеном поступку у Образац – В2.

 

Члан 42.

            Отварање понуда спроводи се у просторијама школе, у време које је одређено у позиву за подношење понуда, односно одмах након истека рока за подношење понуда.

            Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

            Понуде примљене након истека рока за подношење понуда се не отварају, већ се затворене враћају понуђачу.

            Приликом отварања понуда комисија сачињава записник који садржи податке предвиђене Законом.

            Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници присутних понуђача који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник се доставља у року од три дана, од дана отварања.

 

Члан 43.

            Комисија врши стручну оцену понуда након окончања поступка отварања у року предвиђеном Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачињава извештај о стручној оцени понуда.

            Приликом стручне оцене благовремених понуда, председник комисије најпре утврђује испуњеност услова, односно оцењује доказе који су достављени за обавезне услове за учешће.

            Оцену техничких спецификација и достављених узорака као и остале документације, врше чланови комисије који су за то и одређени у решењу о именовању.

            Комисија утврђује :

            - да ли постоје битни недостаци понуде;

            - да ли је понуда одговарајућа у смислу испуњавања техничких спецификација које су тражене у конкурсној документацији;

            - да ли постоје рачунске грешке у понуди и уколико постоје, позива понуђача ради давања сагласности за исправку грешке;

            - да ли понуда садржи неуобичајену ниску цену;

            - да ли се понуђач налази на списку негативних референци или комисија поседује доказе о постојању негативних референци;

            Комисија одбија понуде:

            - када утврди да постоје битни недостаци понуде;

            - када утврди да су неодговарајуће јер не испуњавају захтеване техничке спецификације;

            - када се утврди да су неприхватљиве у случају постојања негативне референце и понуде које ограничавају или условљавају права школе или обавезе понуђача и које прелазе износ процењене вредности јавне набавке.

 

Члан 44.

            Комисија све понуде које нису одбијене рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

            Након извршеног рангирања понуда, под условом да постоји најмање једна прихватљива понуда, Комисија предлаже да се додели уговор понуђачу који је понудио најповољнију понуду.

            Комисија предлаже директору да се обустави поступак јавне набавке уколико се након рангирања понуда утврди да не постоји ниједна прихватљива понуда.

            У поступку рангирања понуда Комисија може захтевати од понуђача додатна објашњења која су неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши и контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача.

            Извештај о стручној оцени понуда Комисија саставља у што краћем року и он садржи податке који су таксативно наведени у Закону.

            Након доношења, Извештај се доставља директору школе.

 

Члан  45.

            На основу извештаја о стручној оцени  понуда, директор  доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

            Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.

            У поступку јавне набавке мале вредности рок из става 1. овог члана не може бити дужи од десет дана.

            Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

            Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки. у року од три дана од дана доношења.

            Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

             У случају из става 6. овог члана одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

Члан  46.

            Директор обуставља поступак јавних набавки из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте године, односно наредних шест месеци.

            Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да садржи разлоге обуставе поступка и она се доставља понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

            Након коначности, а најкасније пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке,  лице  задужено за  послове јавних набавки  објављује на Порталу обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона.

            Лице  задужено за  послове јавних набавки уноси у апликативни софтвер податке да је поступак обустављен у збирни образац о исходима поступка- Образац Б1, а одговарајуће податке о обустављеном поступку у образац Б2.

 

Члан  47.

            Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом.

            Ако је захтев за заштиту права уредан, благовремен и изјављен од стране овлешћеног лица, комисија за јавну набавку је дужна да на основу чињеничног стања, у име и за рачун наручиоца одлучи о поднетом захтеву, тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у роковима и по поступку који је прописан Законом.

 

Члан  48.

            По истеку рока за подношење захтева за заштиту права, након доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, комисија за јавне набавке сачињава предлог уговора, а исти мора одговарати моделу уговора из конкурсне документације.

            Потписан уговор од стране директора школе, доставља се понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

            Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, уговор се може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

            Уговор се сачињава у довољном броју примерака за обе стране (по два или више).

 

 

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке

 

Члан 49.

Лице  које обавља послове јавних набавки  координира радом комисија за јавне набавке, пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: руководилац наручиоца, лице које обавља послове јавних набавки    и комисија за јавну набавку.

Акте у поступку јавне набавке сачињава лице које обавља послове јавних набавки, а комисија за јавну набавку сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда.

Лице  које обавља послове јавних набавки   и подносилац захтева могу да предлажу  обликовање јавне набавке по партијама, а  о чему одлучује  тим за планирање јавних набавки.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за јавну набавку.

Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.

Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши комисија или  лице  које обавља послове јавних набавки    .

Модел уговора сачињава комисија у сарадњи са  секретаром школе..

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је руководилац наручиоца и лице  које обавља послове јавних набавки .

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији,  као и  унос података у  апликативни софтвер  Управе за  јавне набавке врши  лице  које обавља послове јавних набавки . Достављање извештаја о јавним набавкама у папирном облику се штампају и потписују од стране директора  и лице  које обавља послове јавних набавки. 

За достављање Управи за јавне набавке доказа негативне референце за неиспуњавање обавеза у поступку јавне набавке, одговорно је лице  које обавља послове јавних набавки.

 

 Иформатичар/лице задужено за одржавање  сајта школе  одговорно је за  објављивање  на интернет страници  школе докумената  која  му  проследи  лице  које обавља послове јавних набавки.

 

 

Члан  50.

            Одлуку о измени уговора доноси директор, у случају да су разлози за измену уговора јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору или су предвиђени посебним прописима.

            Одлука о измени уговора садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и она се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

            По доношењу одлуке, информатичар уноси у апликативни софтвер одговарајуће податке о измени уговора.

 

 

Члан  51.

            Уколико друга уговорна страна и након примљеног обавештења о потреби отклањања грешке у гарантном року, не отклони грешку, проверава се испуњеност услова за реализацију уговорног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

            Уколико су за то испуњени услови, рачуноводство школе ће реализовати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и доставиће Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

 

 

 ПОСТУПАК НАБАВКИ ЧИЈА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ 500. 000,00 динара

 

Члан  52.

 

            Набавке чија је процењена вредност нижа од 500.000 динара, спроводи лице задужено за обављање послова јавних  набавки  коме или Комисија за набавку коју директор именује решењем и налаже  да  спроведе  набавку.

 

Уколико  се  ради  о    набавци у  којој  је потребна стручна помоћ  лицу задуженом  за  обављање  послова  јавних набавки, директор је дужан да именује комисију која ће спровести  наведени поступак јавне набавке.

 

Наведеним лицима из  ст.1 овог члана директор школе издаје  писани налог за спровођење набавке.

 

Приликом спровођења поступака набавки на које се закон не примењује, сходно  се примењују  одредбе  овог Правилника  које се односе  на спровођење  поступака  јавних набавки, уз потребна одступања и прилагођавања потребама наручиоца, а у циљу поступања  у  складу  са  основним  начелима  Закона.

 

За сваку појединачну набавку  директор  доноси одлуку  о покретању набавке   чија вредност не прелази  500.000,00 динара.

Наведена  одлука  за  покретање  набавке мора да садржи ознаку поступка из плана јавних набавки  на које се закон не оримењује, процењену  вредност  набавке, оквирно време поступања.

 

            Запослени коме је издат писани налог да спроведе набавку, може исти одбити ако је налог у супротности са Законом, тако што ће писаним путем обавестити директора о разлозима одбијања.

Комисија за набавку којој  је издат писани налог да спроведе набавку, може исти одбити ако је налог у супротности са Законом, тако што ће писаним путем обавестити директора о разлозима одбијања

            Лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку, уз налог добија од директора прецизну спецификацију добара, услуга или радова који се набављају као и информацију о расположивим средствима за ту набавку.

 

 

            Лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку  прави листу потенцијалних понуђача и   врши истраживање тржишта и о свим својим радњама у поступку сачињава записник.

            Пре коначне реализације набавке, лице задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку  доставља директору записник са предлогом о најповољнијој  понуди, на  даље  поступање.

Директор  доноси одлуку  о  наведеном  поступку и о томе доставља писмену одлуку 

лицу  задуженом за обављање послова  јавних  набавки ради  израде уговора о набавци.

 

Након  закључења  уговора   набавка може да се реализује.

 

 

Уколико се по захтеву за испитивање тржишта добије само једна понуда, задужено за обављање послова јавних  набавки   или  комисија за набавку   извршиће  додатно испитивање тржишта а ради  добијања података  о тржишним   ценама. О томе  ће  се сачинити  записник.

 

Ради остваривања конкуренције, у поступку набавке, увек када је то могуће, позивају се најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набавку, да  поднесу понуде.

У поступку ове  набавке уговорена цена  не  може  бити већа од  упоредиве  тржишне цене.

Позив  за  подношење понуда  и  конкурсна  документација се објављују на интернет страници  Пољопривредне школе“ Јосиф Панчић“ Панчево .

Конкурсна документација  у  зависности од предмета набавке садржи техничке спецификације предмета набавке, критеријум за избор понуде, начин и рок за подношење понуда, а уколико је неопходно и услове за учешће у поступку набавке.

На поступак истраживања тржишта, покретање, спровођење поступка, доношење одлука и извештаја о стручној оцени понуда и реализацију уговора из набавки сходно се примењују одредбе овог правилника, као и одредбе о постојању сукоба интереса.

 

 

 

Начин  поступања  у  циљу заштите података  и  одређивање  поверљивости

 

Члан  53.

Служба набавке, чланови комисије, као и сви запослени  који су имали увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Понуде и сва документација из поступка набавке, чува се у служби набавке , која је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу са законом. 

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

 

Документација се чува у служби набавке до извршења уговора, након чега се доставља надлежној организационој јединици на архивирање.

 

Одређивање поверљивости

Члан  54.

У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

За одређивање поверљивости података овлашћен је и одговоран  директор школе, а  који је дужан  да  информације о поверљивим подацима наручиоца достави лицу задуженом  за  послове јавних  набавки.

Лице задужено за јавне набавке  за сваку конкретну набавку приликом достављања члановима комисије решења о именовању комисије, доставља и информацију  о  поверљивим   подацима.  

Комисија  је  дужна  да  поступа  са  поверљивим  подацима  у складу са Законом.

 

 

Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним набавкама и вођења евиденције закључених уговора  и добављача

 

Члан  55.

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка  и   извршења  јавне  набавке, да  чува   сву  документацију  везану  за јавне набавке у  складу  са  прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача.

Лице задужено за  обављање послова јавних  набавки   је  дужно  да  прикупља  и  евидентира  податке о  поступцима  јавних  набавки  и  закљученим  уговорима о  јавним  набавкама, као  и да  Управи  за јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по истеку тромесечја, у складу са Законом.

Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује  директор.

Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави поступка, лице задужено за  обављање послова јавних  набавки    сву документацију доставља служби за архивирање, која је дужна да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка.

Лице задужено за  обављање послова јавних  набавки    води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми.

 

Контрола  јавних  набавки

Члан  56.

Контролу  јавних набавки врши  комисија за  контролу јавних набавки наручиоца, коју чине  запослени који имају стручна знања из области предмета набавке и области пословања наручиоца (правне, економске, грађевинске, електро струке, информационе технологије и др), а   коју  комисију  именује  директор  решењем.

Комисија  самостално и независно спроводи контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки.

Комисија за   контролу јавних набавки  у обављању својих послова поступају одговорно, објективно, стручно, поштују принципе поверљивости података.

Члан  57.   

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:

1)   поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца

2)   критеријума за сачињавање техничке спецификације;

3)   начина испитивања тржишта;

4)   оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора;

5)   начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;

6)   извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова;

7)   стања залиха;

8)   начина коришћења добара и услуга.

 

Члан   58.

Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим годишњим планом контроле, који припрема комисија за  контролу  јавних  набавки, а одобрава  директор. План се доноси до краја текуће године за следећу годину или у року од 10 дана од дана доношења плана набавки.

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме вршења контроле, број ангажованих контролора.

Предмет  контроле се одређује на основу: вредности поступка, предмета набавке, процене ризика, учесталости набавке и др. 

План  контрола се доставља органу који врши надзор над пословањем наручиоца.

Измена плана се врши на начин и по поступку за доношење плана контроле јавних набавки.

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу годину, може се спровести и ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на иницијативу директора или комисије  за контролу јавних  набавки.

Уколико  је  иницијатор  ванредне  контроле директор,  контрола  се  спроводи   на   основу његове  одлуке..

Уколико је иницијатор ванредне контроле комисија  за контролу јавних  набавки,  

контрола се спроводи након што се о контроли  и  разлозима за њено спровођење упозна директор.

 Ванредна  контрола се спроводи по поступку за спровођење  редовних контрола.

Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци.

Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки.

 

Члан 59.

Председник комисије за контролу јавних набавки обавештава субјект контроле о основу за вршење контроле, врсти контроле, предмету контроле, оквирном временском периоду контроле, лицима која врше контролу.

У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да доставе комисији  за контролу јавних набавки тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у реалном року који одреди комисија за контролу јавних набавки, а који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену документацију или информације.

Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.

 

Члан  60.

Комисија  за  контролу  јавних набавки сачињава нацрт извештаја о спроведеној контроли који доставља субјекту контроле на изјашњење. На нацрт извештаја, субјекат контроле, може дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања нацрта. Приговор субјекта контроле, може изменити налаз контроле уколико је образложен и садржи доказе који потврђују наводе из приговора.

 

Члан  61.

Након усаглашавања нацрта извештаја, Комисија  за  контролу  јавних набавки  сачињава извештај о спроведеној контроли који доставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и органу који врши надзор над пословањем наручиоца. 

Извештај о спроведеној контроли садржи:

1)   циљ контроле:

2)   предмет контроле;

3)   време почетка и завршетка контроле;

4)   име лица које је вршило контролу;

5)   списак документације над којом је остварен увид током контроле;

6)   налаз, закључак, препоруке и предлог мера;

7)   потпис лица које/а су вршила контролу и потпис руководиоца службе за контролу;

8)   препоруке које се односе на:

(1)   унапређење поступка јавних набавки код наручиоца;

(2)   отклањање утврђених неправилности;

(3)   спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке;

(4)  предузимање мера на основу резултата спроведене контроле.

 

Члан   62.

Комисија  за  контролу  јавних набавки  сачињава годишњи извештај о раду који подноси  директору  и органу који врши надзор над пословањем наручиоца, најкасније до 31. децембра текуће године. 

 

Начин праћења извршења уговора о јавној набавци     

 

Правила за достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца

 

Члан  63.

Лице  задужено за обављање  послова  јавних набавки  непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор доставља:

- лицу задуженом и  одговорном е за праћење извршења уговора;

- организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија;

- другим организационим јединицама које могу бити укључене у праћење извршења уговора, које су корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или на чије ће активности утицати извршење уговора. 

 

 

Правила комуникације са другом уговорном страном

у вези са извршењем уговора

 

Члан   64.  

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци може вршити само лице које је овлашћено од стране директора.

Наручилац одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорну страну о контакт подацима лица које је овлашћено да врши комуникацију у вези са праћењем извршења уговора.

 

Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама

 

Члан  65.  

Директор писаним налогом именује лице/а које/а ће вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које/а ће вршити остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.

Пријем добара, услуга и радова може се вршити и комисијски. Комисију решењем именује директор..

 

 

Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или изведених радова 

 

Члан  66.

Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, проверава:

- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном;

да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом и то на следећи начин:

 

-Приликом пријема репроматеријала, наручилац  ће одредити да ће пријем бити извршен уколико количина репроматеријала одговара уговореној количини и уколико провером квалитета методом узорка минимум 9 од 10 јединица одговара уговореном квалитету (наравно, у складу са уговором, испоручилац ће бити у обавези да све јединице које не одговарају уговореном квалитету замени одговарајућим).   

 

- Приликом пријема информатичке опреме, наручилац ће  одредити да ће квантитативни пријем бити извршен приликом испоруке опреме, а да ће се квалитативни пријем (према критеријумима одређеним од стране организационе јединице у чијем је делокругу информациона технологија) извршити у одређеном року након квантитаивног пријема.

 

- Приликом пријема енергената, наручилац може одредити да ће предуслов за квалитативни пријем бити испитивање квалитета енергената од стране акредитоване установе

-. Приликом пријема сложених машина и уређаја, наручилац ће  одредити обавезу пуштања  у рад и  тестирања уређаја.

 

Правила за потписивање докумената о

извршеном пријему добара, услуга или радова

 

Члан 67.

Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, сачињава/ју:

- записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се  потврђује  пријем  одређене  количине  и  тражене  врсте  добара, услуга или радова, као  и  пријем  неопходне  документације (уговор, отпремница,  улазни  рачун  и  сл.) и 

- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме  се  потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају  уговореним. 

Записници се потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и овлашћеног представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна. 

 

 

 

Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора

 

Члан 68.

У случају када лице/е које/а је/су именовано/а да врши/е радње у вези са праћењем извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, оно/а не сачињава/ју записник о квантитативном пријему и записник о квалитативном пријему, већ сачињава/ју и потписује/ју рекламациони записник, у коме наводи/е у чему испорука није у складу са уговореним.

Лице   у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци рекламациони записник доставља  рачуноводству школе, директору и  лицу задуженом за  обављање  послова   јавних  набавки..

Рачуноводство школе  доставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.  

Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.

 

 

 

 

Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање

 

Члан  69.

Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и истог дана се достављају организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, осим оних рачуна који су насловљени на организациону јединицу у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, када се ти рачуни примају на начин утврђен у ставу 5. овог члана.

После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене радове, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна контролише  постојање  обавезних  података на рачуну који су  прописани законом, а код увоза добара и комплетност документације о  извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове плаћања.

Ако рачун не садржи све податке прописане законом или ако документација о  извршеном увозу није комплетна, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна враћа рачун издаваоцу рачуна.

Након описане контроле, рачун се без одлагања доставља, лицу  задуженом за праћење извршења уговора о јавној набавци  ради  контроле  података  који  се  односе  на  врсту,  количину,  квалитет  и  цене  добара,  услуга  или  радова.  После  контроле  ових  података, на рачуну се потписују запослени који је у складу са писаним налогом извршио квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова и  лице  задужено за праћење извршења уговора о јавној набавци , чиме потврђују тачност тих података. Овај рачун се након тога доставља организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна.

Када се  рачун  прими  од стране лица  задуженог  за  праћење извршења уговора о јавној набавцу  – контрола и потписивање тог  рачуна  спроводи  се  одмах, на описан начин, и доставља се организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, које накнадно врши контролу из става 2. овог члана.

У случају да се контролом из става 4. овог члана утврди неисправност рачуна – он се  оспорава, уз  сачињавање  службене  белешке у  којој се  наводе  разлози  тог оспоравања и  коју  потписује лице  које је задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци. Ова се белешка доставља руководиоцу организационе јединице у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, ради рекламације издаваоцу тог рачуна.

Након  извршене  контроле и комплетирања пратеће документaције за плаћање, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна рачун обрађује и доставља на плаћање организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија.

 

 

Правила поступка реализације

уговорених средстава финансијског обезбеђења

 

Члан  70.

У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења,  лице  које је задужено за  праћење извршења уговора , о томе без одлагања обавештава  лице задужено за обављање послова јавних набавки, уз достављање потребних образложења и доказа.

Лице задужено за обављање послова јавних набавки п роверава испуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која врши реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са важећим прописима.

Организациона јединица у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија:

- одмах  приступа  реализацији уговорених средстава финансијског обезбеђења

- води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења, о чему сачињава годишњи извештај који доставља директору.. 

 

 

Поступање  у  вези са достављањем Управи  за  јавне  набавке  доказа  негативне референце за  неиспуњавање  обавеза из уговора

 

Члан  71.

Све организационе јединице  школе обавештавају  лице  задужено за  послове јавних  набавки о постојању доказа за негативне референце.

Лице  задужено за  послове јавних  набавки,  одмах  и  без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, као и друге доказе за негативне референце.

 

 

Правила стављања добара на располагање корисницима унутар наручиоца

 

Члан  72.

Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа – требовање, који организационој јединици у чијем је делокругу магацинско пословање достављају руководиоци организационих јединица.

Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења  запосленог средствима која само он користи.

Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова из њеног делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности организационој јединици, на основу задужења руководиоца организационе јединице. 

 

 

Правила поступања у вези са изменом уговора

 

Члан  73.

Лице задужено  за  праћење  извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе обавештава  лице  задужено за  послове  јавних  набавки..   

Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, лице задужено за  праћење  извршења уговора о јавној набавци  овај захтев заједно са својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља  лицу задуженом за обављање послова  јавних набавки.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки проверава да ли су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци.

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци, лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  израђује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора, које доставља на потпис  директору. 

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  у року од три дана од дана доношења одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.    

 

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року

 

Члан  74.

Лице задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну.

Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором, лице задужено за  праћење извршења уговора о јавним набавкама о томе обавештава  лице  задужено за обављање послова јавних набавк.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  проверава испуњеност услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Лице задужено  за обављање послова  јавних набавки   одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

 

Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора

 

Члан 75.

Лице задужено за  праћење извршења уговора о јавној набавци  у чијем је делокругу праћење извршења уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:

- опис тока извршења уговора;

- укупну реализовану вредност уговора;

- уочене проблеме током извршења уговора;

- евентуалне предлоге за побољшање.

Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечју организациона јединица из става 1. овог члана доставља лицу задужено  за обављање послова  јавних набавки    најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.  

 

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки

 

Члан  76.

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају  послове  јавних  набавки и лица који су укључени у послве јавни набавки..

Програм усавршавања запослених који  су укључени  у обављање послове  јавних набавки сачиниће лице задужено  за обављање послова  јавних набавки  и исто доставити директору на даље поступање . 

 

 

                                                               Члан 77.

Све  што  није   предвиђено  овим  Правилником, примењиваће  се  одредбе  Закона  о  јавним  набавкама  и  други  позитивни  прописи  који  уређују  ову  област.

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан  78. 

Овај  Правилник  ступа на  снагу  наредног   дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на  снагу овог Правилника  престаје  да  важи  стари  Правилник о  јавним  набавкама.

                                                                    Члан  79.

Овај Правилник  ће  бити  објављен  и  на  интернет страници  школе

 

 

 Правилник  је  заведен под деловодним бројем  421, од 22.03.2017. године, објављен  је  на   огласној  табли  Школе  дана  29.03. 2017. године, а ступио је  на  снагу  дана ___________, 2017 године.

 

Председник  Школског  одбора

Стефановић    Бранко

__________________________

 

 

 

 

Секретар  Школе

Растовић  Милена, дипл.правник

_____________________