logo

Пољопривредна школа“ Јосиф Панчић „Панчево

Новосељански пут бр.31

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Врста поступка:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Предмет јавне набавке:

Набавка добра

 

 

НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ

 

 

Дел.бр. ЈНМВ-Д-1/2017

 

 

 

 

 Редни  број  набавке:

1.1.1/2017

 

 

 

 

Број : 303

Датум: 02.03.2017. год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ  2017. године

 

 

 

 

 

 

На основу  члана 39, 55, 57, 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.86/2015), Одлуке  о покретању поступка  јавне набавке, бр. 291 од 02.03.2017. године  и  Решења  о  образовању Комисије за јавну набавку, бр. 292  од 02.03.2017. године, припремљена је

 

                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                              

за јавну набавку мале вредности - Добара -  Набавка  Електричне  енергије

ЈНМВ-Д- 1/2017

 

 

Садржај конкурсне документације:

 

1.

Општи подаци о јавној набавци

2

2.

Подаци о предмету набавке

3

3.

Позив за подношење понуде

3

4.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

5

5.

Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова

11

6.

Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...)

13

7.

Обрасци

14

 

 

 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

Назив и адреса наручиоца

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31

 

 

Интернет страница наручиоца

 

 

 

 

Врста поступка

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

 

Предмет јавне набавке

 

 

 

 

Добра – Електрична енергија

 

 

Циљ поступка

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

 

Контакт

Растовић Милена, дипл.правник  тел:013/219-0023

факс: 013-370-240            

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Назив из општег речника набавке:  Електрична енергија

Ознака из општег речника набавке: 09310000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (тачка 6. Конкурсне документације)

 

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

 

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

 

3.1   Наручилац:

Пољопривредна школа“Јосиф Панчић“ Панчево, Ул.Новосељански пут бр.31 , 26000 Панчево,  позива  сва  заинтересована  правна  и  физичка лица  да  доставе  своје  понуде према  условима  из овог позива и конкурсне документације за ЈНМВ-бр. Д-1 /2017

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

 

3.2   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.3   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

3.4   Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:

Електрична енергија

Назив из општег речника набавке: Електрична енергија

Ознака из општег речника набавке: 09310000

 

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (тачка 6. Конкурсне документације)

 

3.5 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

 

3.6 Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

3.7 Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

 

3.8 Начин и рок подношења понуде:       

Понудa  се подноси поштом или лично у затвореној коверти на адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈНМВ- Д-1/2017

   Електрична енергија„

 

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

 

Последњи  дан  рока  за  подношење  понуда, односно  датум  и  сат  рока  за  подношење  понуда  је  13.03.2017.године до 9 часова.

3.9 Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда  обавиће се дана 13.03.2017. у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца.

 

3.10 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

 

3.11 Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

3.12 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице за контакт је Растовић Милена , дипл.правник

факс: 013-370-240, тел.013-219-0023

 

4.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

4.1 Језик на којем  понуда мора бити састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

 

4.2 Припремање  и  подношење  понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач  попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача, у складу са законом и позитивним прописима.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Обрасци који су саставни део понуде  попуњавају се  читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром,писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

 

4.3 Обавезна садржина понуде:   

1)  Образац 1. - Понуда

2)      Образац 2. - Структура цене

3)      Докази и Обрасци којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  тачке 5. Конкурсне доументације.

4)      Oбразац 3  Модел уговора

5)      Образац 4 изјаве о независној понуди,

 

6)      Образац 5 изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из  важећих прописа о заштити на  раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине,

7)      Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

8)       Образац 6 Изјава о трошковима припреме понуде (уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са члана 88. ЗЈН.

9)      Образац бр 7 Изјава о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона

10)    Техничка спецификација

 

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву  понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да  докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

 

4.4 Начин подношења понуде

 

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 

4.5  Измене, допуне и опозив понуде

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за ЈН мале вредности бр.

Електрична енергија“ или ЈНМВ-Д-1/2017

„Допуна понуде за ЈН мале вредности ЈНМВ-Д-1/2017

Електрична енергија“ или

„Опозив понуде за ЈН мале вредности бр. ЈНМВ-Д-1/2017

Електрична енергија

 

 

 

4.6 Подношење понуде са подизвођачима

 

1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

 

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити  већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача

 

2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН

5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца.

 

4.7 Подношење заједничке понуде

1. Понуду може поднети група понуђача.

2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације, а остале услове  испуњавају заједно.

4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке о:

              1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и

                  који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

              2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

              3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

              4) понуђачу који ће издати рачун;

              5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

              6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

4.8 Објашњења у  вези обавезних елемената понуде од  којих  зависи прихватљивост понуде

 

4.8.1 Понуђена цена

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима,  по јединици мере, без урачунатог ПДВ-а..

Понуђена цена обухвата све трошкове које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

 

4.8.2 Корекција цене

 

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

 

4.8.3  Рок  и  место   испоруке  добара

Место испоруке (примопредаје) је унутар електроенергетског система РС на електроенергетским објектима Наручиоца, а према мерним местима наведеним у техничкој спецификацији.

Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са утврђеним Правилима о раду преносног система (ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система (ОДС)  РС – у дањем тексту у множини- Правила оператора система.

Период  испоруке: од  дана  закључивања Уговора  на годину дана а  по  потребама Наручиоца.

Наручилац ће закључити  уговор са  понуђачем којем  је  додељен уговор у оквирној вредности износа средстава планираних Финансијским планом Наручиоца за 2017.годину и Планом набавки   наручиоца  за  2017.годину  и   за време  трајања  уговора  за  реализацију  уговорних  обавеза  у  буџетској 2018.години  ће  се  релизовати  највише до  износа  средстава која  ће за ту намену бити  одобрена  и  дозначена  у  тој буџетској години.( по основу члана 7 ст.2 Уредбе  о критеријумима за утврђивање природе расхода  условима и начину прибављања  сагласности за закључивање одређених  уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година( Сл.Гл.РС бр. 21/2014)

Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока Уговора,Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава понуђача којем је додељен Уговор.

 

4.8.4   Начин и услови плаћања

Понуђач ће испостављати рачуне на месечном нивоу. Наручилац је дужан да изврши плаћање до 20. у текућем месецу за претходни месец.У случају да Наручилац не изврши уплату у овом року, Понуђач ће Наручиоцу обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања, па до датума измирења дуга.

Плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећем на датум промета (датум очитавања).Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са Законом о енергетици.

Трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система обрачунава Снабдевачу (Понуђачу), Снабдевач (Понуђач) ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

4.8.5 Решавање рекламација

 

Уколико Наручилац по пријему Спецификације о испорученим добрима има примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених добара, дужан је да у року од 3 дана од дана пријема досра достави своје примедбе Понуђачу у писаној форми.

Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од дана пријема примедби Наручиоца, о свом трошку, отклони наведене неправилности.

На испоставњени рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.

Приговор Купца на рачун Продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.

Продавац је дужан да реши приговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од доношења одлуке о основаности приговора.

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писменим путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

 

 

4.8.6   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде  не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац може од понуђача затражити  продужење рока  важења  понуде. Захтев и одговор у вези продужења  важења  понуде састављаће се  у  писаној  форми.

 

 

4.9   Средства  финансијског  обезбеђења

Бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде пo ЈНМВ-Д- 1/12017,  односно за покриће износа 10% вредности понуђене цене без ПДВ а, са клаузулом  безусловна и платива на први позив, са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда, а која може бити наплаћена:

-уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор

о jaвној набавци или га не потпише у року наведеном у овој конкурсној документацији.

Бланко соло меница мора бити регистрoвана код НБС, попуњенa тако што ће испод речи ТРАСАНТ стајати:

назив фирме, адреса фирме, потпис овлашћеног лица за заступање и печат фирме, с тим да се приликом попуњавања не пређу зелени оквири на меници.

Понуђач је дужан да уз меницу достави попуњено и потписано и оверено печатом фирме Менично писмо- овлашћење (дато уз кокурсну документацију) и да доставе копију, на дан подношења понуде важећег, ОП обрасца, као и копију, на дан потписивања уговора важећег, депо картона и доказ о регистрацији менице код НБС.

У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац ће уновчити приложену бланко соло меницу.

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу набавке, не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

4.10  Критеријум за доделу уговора

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Понуђена цена је понуђена цена по јединици мере из Обрасца понуде.

 

4.11  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.12  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка  Електрична енергија ЈНМВ-Д-1/2017“. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

4.13   Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

 

4.14   Обавезе  понуђача по члану 74. став 2 . и 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат  на Обрасцу бр.6.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

4.15   Захтев за заштиту права

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 

4.16  Закључивање уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

 

 

4.17 Негативне референце    

Поред доказа из члана 82. став 3. Закона о јавним набавкама  Наручилац, у складу са чланом 82. став 3. тачка 8. ЗЈН  као релевантне доказе за одбијање понуде и утврђивање негативне референце може сматрати и:

 

  1. Извештај надлежних служби и других помоћних тела Наручиоца којим је утврђено неизвршавање уговорних обавеза од стране Понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама .

 

4.18 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –

       важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци  

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да, достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

 

Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 Услови које мора да испуњава понућач су следећи:

 

  1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
  2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  3. Да понуђачу  није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
  4. Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

      5.   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне             

набавке – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије

    

 

      Додатни услов

– Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимум једну трансакцију

 

Докази

Испуњеност услова  из тачке 1 до 4  понуђач доказује Изјавом (Образац бр 7 )

            Испуњеност услова под тачком 5 понуђач доказује достављањем

              1)  Лиценце  за  трговину електричном  енергијом на тржишту електричне                   енергије    издату  од стране Агенције за енергетику

              2) Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа

 

Додатни услов понуђач доказује

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове биће одбијена као неприхватљива.

 

Додатне напомене:

 

1. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

3. Наручилац је навео у  конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.

 

4. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

 

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум

01.03.2017.

Захтев за покретање набавке за електричну енергију за 2017. годину

 

 

 

 

 

ПРОЦЕЊЕНА ПОТРОШЊА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 Мерно место - ЕД БРОЈ:

4670045736

 

 

 

ЂАЧКА КУХИЊА С.Ш."ЈОСИФ ПАНЧИЋ

 

 

 

НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31 ПАНЧЕВО

 

 

 

broj brojila 2583

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

Одобрена  снага   

 

 

(kWh)

   (kWh)

   (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

5

Јануар

3300

3300

0

17,25

Фебруар

3400

3400

0

17,25

Март

4200

4200

0

17,25

Април

2300

2300

0

17,25

Мај

2100

2100

0

17,25

Јун

1700

1700

0

17,25

Јул

1100

1100

0

17,25

Август

700

700

0

17,25

Септембар

2800

2800

0

17,25

Октобар

3000

3000

0

17,25

Новембар

2200

2200

0

17,25

Децембар

4600

4600

0

17,25

Укупно

31400

31400

0

 

 

 

 

 

 

 Мерно место - ЕД БРОЈ:

4670092190

 

 

 

РАДИОНИЦЕ У ПОЉОП. ШКОЛИ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ"

 

 

НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ББ ПАНЧЕВО

 

 

 

broj brojila 62225745

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

Одобрена  снага   

 

 

(kWh)

   (kWh)

   (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

5

Јануар

6000

0

6000

17,25

Фебруар

5000

0

5000

17,25

Март

3100

0

3100

17,25

Април

2100

0

2100

17,25

Мај

1600

0

1600

17,25

Јун

900

0

900

17,25

Јул

600

0

600

17,25

Август

900

0

900

17,25

Септембар

1400

0

1400

17,25

Октобар

4200

0

4200

17,25

Новембар

4000

0

4000

17,25

Децембар

5000

0

5000

17,25

Укупно

34800

0

34800

 

Збирна табела

 

 

 

 

Период 2016

Укупно (kWh)

Виша тарифа

Нижа тарифа

 

 

 

(kWh)

   (kWh)

 

6

7 (3+4)

3

4

 

Јануар

9300

3300

6000

 

Фебруар

8400

3400

5000

 

Март

7300

4200

3100

 

Април

4400

2300

2100

 

Мај

3700

2100

1600

 

Јун

2600

1700

900

 

Јул

1700

1100

600

 

Август

1600

700

900

 

Септембар

4200

2800

1400

 

Октобар

7200

3000

4200

 

Новембар

6200

2200

4000

 

Децембар

9600

4600

5000

 

Укупно

66.200

31.400

34.800

 

 

 

 

 

 

1. понуђач треба да обезбеди испоруку активне електричне енергије sa potpunim snabdevanjem i са балансном одговорношћу

2. понуђач треба да понуди цену активне електричне енергије
за јединствену тарифу

3. понуђач треба да доставља обједињене месечне рачуне за
утрошену активну енергију, накнаду дистрибутереу за приступ систему и накнаду за подстицај повлашћених произвођача, за свако бројило

4. поред појединачних рачуна за свако бројило потребно је достављати и збирни рачун са исказаним потрошњом за сва бројила

 

 

 

 

 

 

 

ел. Инг. Владимир Маринковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  О Б Р А С Ц И

 

 

                                    

ОБРАЗАЦ 1

         

 

 

П О Н У Д А

 

 

Понуда бр.______ од _______________ за јавну набавку добара – Електрична енергија ЈНМВ-Д-1/2017    

 

 

 

Табела 1.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Шифра делатности:

 

 

 

Назив банке и број рачуна:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуда се  подноси:  (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

 

 

 

Табела 2.

 

А) САМОСТАЛНО

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

1)

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:           

 

           

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-          Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

 

 

 

 

Табела 3.

 

 

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ

1.

Укупна вредност понуде (понуђена јединична цена из Обрасца 2 за укупну потрошњу наведену у табели Техничке спецификације)

 

 

_______________________

2.

Укупна  вредност понуде са ПДВ- ом

 

_______________________

 

3.

Рок испоруке

Рок испоруке добара  је од закључења уговора   -на годину  дана

4.

Рок важења понуде

_________опција понуде не може бити краћа од 30 дана

5.

Рок и начин плаћања

 

До 20. у  текућем  месецу  за  претходни  месец

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач

         М. П.

_____________________________                          _____________________________

 

 

 

Датум                                                                                 Подизвођач

         М. П.

_____________________________                          _____________________________

                                           

 

 

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ 2.

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

 

Табела 1:

 

Ред.бр.

ОПИС

Јединична цена (дин/КWh) без ПДВ-а

1

2

3

  1.  

Активна електрична енергија - јединствена тарифа

 

 

 

 

Цена је фиксна  и   не  може се мењати.

 

 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 

__________________________________

 

ЦЕНА СА ПДВ-ом

 

_________________________________

 

        НАПОМЕНА:

У цену из понуде нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.

Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени приступа систему за пренос  електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа дистрибутивном систему.Одлуке о цени приступа систему се примењују на обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Купца, добијене од оператора система.

Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се утврђују у складу са прописима Републике Србије.

     

         Место и датум                                    М.П.                                    Понуђач

     ________________                                                                _________________

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3

 

                                                              

                                                             

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

 

        За набавку електричне енергије

                                                 

 

Закључен између:

 

Пољопривредне школе“Јосиф Панчић“Панчево“, ул. Новосељански пут бр.31,  мат. Број 08054088 ПИБ 100592127  ,коју  заступа  директор Кораћ Ненад (у даљем тексту: Наручилац)

 

и

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________ кога заступа

 

директор ___________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац)

 

 

Подаци о Наручиоцу:                                                      Подаци о Испоручиоцу:

 

ПИБ:                                                                            ПИБ: ______________________

Матични бр.:                                                              Матични бр.: _______________

Број рачуна:                                                                Број рачуна: _______________

Телефон:                                                                      Телефон: __________________

Телефакс:                               `                                   Телефакс: _________________

 

 

 

I           ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

 

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности –набавка  електричне енергије (јавна набавка бр. Д-1/2017);

- Да је Испоручилац  доставио понуду бр. ______________од ____________2017 године,  за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

.

 

Количина и квалитет електричне енергије

 

Члан 2.

 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије према следећем:

·         Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу

·         Капацитет испоруке: јединична цена по кwh

·         Период испоруке: од  дана  закључења   уговора   на   рок  трајања  од   годину   дана  

·         Количина  енергије: на  основу остварене потрошње Купца

·         Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД (видети табелу у прилогу).

 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

 

Цена електричне енергије

 

Члан 3.

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије износ од ____________ динара без пдв-а.

 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. За  време   трајања  уговора  за  реализацију  уговорних  обавеза  у  буџетској 2018.години  ће   се   релизовати  највише до  износа  средстава која  ће за ту намену бити  одобрена  и  дозначена  у  тој буџетској години. а сходно примени члана 7 ст.2 Уредбе  о критеријумима за утврђивање природе расхода , условима и начину прибављања  сагласности за закључивање одређених  уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година( Сл.Гл.РС бр. 21/2014).

 

У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.

.

 

Место испоруке

 

Члан 4.

 

Места испоруке су постојеће обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

 

Обрачун утрошене електричне енергије

 

Члан 5.

 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.

 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

 

Члан 6.

 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

 

Резервно снабдевање

 

Члан 7.

 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).

 

Виша сила

 

Члан 8.

 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.

 

Раскид уговора

 

Члан 9.

 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

 

Решавање спорова

 

Члан 10.

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће Привредни суд у Панчеву.

 

 

 

 

Завршне одредбе

 

Члан 11.

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

 

Период важења уговора

 

Члан 12.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.

Уговор се закључује за период од дана  закључења уговора  на  период  од  годину   дана.

 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.

 

Члан 13.

 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

 

Члан 14.

 

Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну.

 

 

 

 

 

                          ЗА КУПЦА                                                                 ЗА СНАБДЕВАЧА

 

                             Директор                                                                                 Директор

                   

 

___________________________                                               ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ .4

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујемо да понуду бр. ____________ од ___________ године, припремљену на основу конкурсне документације за јавну набавку Електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности бр. Д- 1/2017, подносимо независно, без  договора са  другим понуђачима или  заинтересованим  лицима.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Датум                                                                              Понуђач

 

        М. П.

   _______________________                                             _________________________

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ .5

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујемо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

          Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                          М.П.                                       __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 ОБРАЗАЦ  .6

 

 

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

            На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем

 

 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА

ЈНМВ-Д-1/2017

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова само уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

 

 

                     Датум                                                                           Понуђач

        М. П.

   _______________________                                             _________________________

      

 

  ОБРАЗАЦ .БР 7

 

 

                                                                                                            

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

у поступку јавне набавке електричне енергије ЈНМВ број  Д- 1/2017, испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1.      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.      Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4.      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5.      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;.

 

        Датум                                                                                                        Понуђач

                                                                     М. П.

 

________________                                                                            ____________________