logo

Пољопривредна школа”ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

ПАНЧЕВО,Новосељански пут 31

фаx/, тел 013/219-0022-директор  школе, 013 219-0023- секретар школе, 013/219-0025 , рачуноводство      школе

 

 

 

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДЕ

 

3.1   Наручилац:

Пољопривредна школа“Јосиф Панчић“ Панчево, Ул.Новосељански пут бр.31 , 26000 Панчево,  позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде према условима из овог позива и конкурсне документације за ЈНМВ- бр. Д-1 /2017

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова дефинисани су конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

 

 

3.2   Врста наручиоца: установа-школа (правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу)

 

3.3   Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама

 

3.4   Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:

Електрична енергија

Назив из општег речника набавке: Електрична енергија

Ознака из општег речника набавке: 09310000

 

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (тачка 6. Конкурсне документације)

 

3.5 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

 

3.6 Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

3.7 Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима  са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs .

 

3.8 Начин и рок подношења понуде:      

Понудa  се подноси поштом или лично у затвореној коверти на адресу Наручиоца:

Пољопривредна  школа“Јосиф Панчић“ Панчево

Адреса: Новосељански  пут бр. 31 , 26000 Панчево

„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА  ЗА  ЈНМВ- Д-1 /2017

   Електрична енергија„

 

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу, име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

 

Последњи  дан  рока  за  подношење  понуда, односно  датум  и  сат  рока  за  подношење  понуда  је  13.03.2017.године до 9 часова.

3.9 Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда  обавиће се дана 13.03.2017. у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца.

 

 

3.10 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача који учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања комисији Наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму Понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

 

3.11 Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

3.12 Лице за контакт:

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана пре истека рока за подношење понуда.

 

Лице за контакт је Растовић Милена , дипл.правник

факс: 013-370-240, тел.013-219-0023

                                                                                                           

У Панчеву,  02.03.2017.године                   Наручилац:

Делбр. 302                                                     Пољопривредна школа

                                                                       “Јосиф Панчић“ Панчево

                                                                                    Комисија

                                                                        ___________________

                                                                        ___________________

                                   


 

УСПЕХ!!!

 

Добродошли, Poljoprivredna skola Josif Pancic Pancevo

Успешно сте сачували документ са шифром:1391531

Кликните слику кућице да бисте се вратили на почетну страну или користите мени за навигацију!

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип документа

Назив

последња активност

 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуде

03.03.2017 11:08

 


                                    ____________________